banner3.jpg

Kortenberg, 19 april 2004

Wijz. AG. 29/04/2008

       

 

De ondergetekenden:

 

 

1. Van Tricht Olivier, 1820 Steenokkerzeel, Processieweg 20                             

2. Steeno Nicole, 3070 Kortenberg, Mispelarenstraat 15                                      

3. Jorion Laurence, 1820 Steenokkerzeel, Processieweg 20                               

4. Benony Tom, Kwerpsebaan, 225 B, 3071 Erps-Kwerps

 

Allen van Belgische nationaliteit, verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig met de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, met hierna volgende statuten.

 

 

ARTIKEL 1

De vereniging draagt de naam  “Kortenberg Young Devils” en heeft haar maatschappelijke zetel te 1820 Steenokkerzeel, Processieweg 20. De maatschappelijke zetel kan enkel worden verplaatst door de algemene vergadering.

 

 

ARTIKEL 2

De vereniging is aangesloten bij de Vlaamse Basketballiga.

 

 

ARTIKEL 3

De vereniging heeft tot doel de ontwikkeling van de lichamelijke opvoeding in het algemeen en van het basketbal in het bijzonder te helpen bevorderen. Om dit doel te bereiken kan zij alle door haar nodig geachte initiatieven nemen en alle eigendom – en andere zakelijke rechten uitoefenen, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten afsluiten, fondsen inzamelen.

 

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

 

 

ARTIKEL 4
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste vier bedragen. De vereniging kan effectieve en  toegetreden leden tellen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld op de alfabetische ledenlijst die jaarlijks wordt neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vereniging haar zetel heeft. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Toegetreden leden genieten enkel van de activiteiten van de vereniging. De rechten en verplichtingen van de toegetreden leden worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement.

 

Om een effectief lid te worden van de vereniging volstaat het zijn of haar kandidatuur in te dienen bij gewone brief gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur, die het ter goedkeuring moet voorleggen aan de algemene vergadering. Enkel de algemene vergadering kan leden uitsluiten met een meerderheid van tweederde der stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen. Elk lid staat het vrij uit de vereniging te treden door zijn ontslag schriftelijk en bij gewone brief mee te delen aan de voorzitter van de raad van bestuur.

 

 

 ARTIKEL 5

De effectieve leden zijn gehouden tot een maximale jaarlijkse bijdrage van  vijfhonderd  EUR.

 

 

ARTIKEL 6

De algemene vergadering is bevoegd voor het wijzigen van de statuten, het benoemen en het afzetten van de beheerders, het goedkeuren van de rekeningen en de begrotingen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging en het aanvaarden en uitsluiten van een effectief lid. De algemene vergadering is tevens wettelijk bevoegd voor de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend, de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk alsook alle gevallen waarin de statuten dat vereisen. De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de voorzitter telkens als het doel van de vereniging zulks vereist. De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter, of twee beheerders. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen bij gewone brief tenminste veertien werkdagen voor de vergadering. De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur.

 

 

 

ARTIKEL 7

De algemene vergadering mag geen besluiten nemen buiten de agenda. Elk effectief lid beschikt over één stem. De leden kunnen zich laten vertegenwoordigen op de vergadering. De besluiten van de algemene vergadering worden aan de leden en aan de belanghebbende derden ter kennis gebracht bij gewone brief.

 

 

ARTIKEL 8

Het bestuur wordt waargenomen door de raad van bestuur, benoemd door de algemene vergadering, en samengesteld uit tenminste vier bestuurders. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur. De raad van bestuur kan uit zijn bestuurders een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een ondertekenaar en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen.

De bevoegdheden van de raad van bestuur worden als college uitgeoefend.

Een bestuurder kan ontslag nemen, mits kennisgeving per aangetekend schrijven aan de voorzitter van de raad van bestuur. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.

 

 

ARTIKEL 9

De raad van beheer vertegenwoordigt en verbindt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Hij kan alle daden van beheer stellen, voor zover zij niet door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad van beheer mag zijn bevoegdheden gedeeltelijk overdragen aan één of meer beheerders of aan een derde.

 

 

ARTIKEL 10

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. De raad van beheer sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd. Deze algemene vergadering gaat door in de loop van het eerste kwartaal.

 

 

 

ARTIKEL 11
De na te komen regeling ingeval van statutenwijziging is opgenomen in artikel 8 van de Wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002. Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging zal het vermogen besteed worden aan een doel dat het meest overeenkomt met het doel van de huidige vereniging.

 

ARTIKEL 12

De Wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002  is van toepassing voor alles wat door deze statuten niet wordt geregeld.

 

RAAD VAN BEHEER
 

 

De algemene vergadering heeft overeenkomstig de statuten tot bestuurder benoemd:

 

Van Tricht Olivier, Michel Jean-Pierre ,1820 Steenokkerzeel, Processieweg 20,

Geboorteplaats : Anderlecht op 12/05/1972

Steeno Nicole , 3070 Kortenberg, Mispelarenstraat 15,

Geboorteplaats:  Leuven op 08/04/1960

Laurence Jorion,1820 Steenokkerzeel, Processieweg 20,

Geboorteplaats: Etterbeek op 16/12/73

Benony Tom, 3071 Erpsk-Kwerps Kwerpsebaan 225 B

Geboorteplaats :  Leuven op 07/06/1974

 

Deze hebben onder elkaar aangesteld tot:

-Voorzitter: Van Tricht Olivier

-Secretaris: Steeno Nicole

-Penningmeester: Laurence Jorion

-Ondertekenaar: Benony Tom

 

 

 

Opgemaakt te Kortenberg, op 19 april 2004.

 

 

Voorzitter                    Penningmeester                       Secretaris                     Ondertekenaar